Showing posts with label Analiza. Show all posts
Showing posts with label Analiza. Show all posts

Sunday, October 1, 2017

Analize e vendimeve te akreditimit per Prill dhe Shtator 2017

Agjencia e akreditimit, në bashkepunim me Agjencine Britanike te sigurimit te cilesise, publikoi vendimin e Bordit te Akreditimit per grupin e dyte te institucioneve qe i nenshtrohen akreditimit.

Njoftim mbi vendimarrjen në kuadër të procesit të akreditimit
Në datat 21-22 shtator 2017, Bordi i Akreditimit në mbledhjen e tij të radhës shqyrtoi dokumentacionin e vlerësimit në kuadër të akreditimit institucional për  10 institucione të arsimit të lartë. Bazuar në raportet e vlerësimit të jashtëm të përgatitura nga ekspertë e vlerësimit, dokumentacionin mbështetës si dhe procedurën e ndjekur, BA mori vendimet përkatëse për akreditimin institucional të këtyre institucioneve.Informacione rreth procesit, raportet e vlerësimit të jashtëm si dhe vendimi i akreditimit, janë të publikuara në faqen zyrtare të Agjencisë www.ascal.al.ASCAL thekson se informacionet e vetme zyrtare rreth procesit të vlerësimit në kuadër të akreditimit,  publikohen vetëm në faqen zyrtare të institucionit tonëASCAL

Akreditimi bazohej ne 5 fusha me disa grupe standardesh (Core Elements) te bazuara ne ato shteterore (https://www.ascal.al/sq/akreditimi/procedurat-e-vleresimit-dhe-akreditimit)

Fushat e vleresimit Numri i kritereve/standardeve
Curriculum 50
Organization & Management 60
Resourcing 55
Student support 47
Teaching & Research 62

Total 274

Kriteret kishin (core elements) mesatarisht 13 standarde. 

Core Elements
Curr.
O&M
R$.
St.S
T & R.
Total
Activities
3
3
Admission policies
7
7
Autonomy
32
32
Curriculum
50
50
Employment
3
3
Financial Management
11
11
HR Management
19
19
Information
1
1
Information Management
18
18
Management of Institution 
activities
7
7
Organization of HEI
14
14
Organization of the 
study program
22
22
Partnership
14
14
Representation
3
3
Research outcomes, dissemination,
assessment and transfer
40
40
Special needs
4
4
Student support
15
15
Support resources
10
10
Teaching
1
1
Grand Total
50
60
55
47
62
274


Renditja sipas vleresimit dhe periudhes se akreditimit eshte si me poshte:
(Mesatarja sipas 1-pjeserisht, 2-kryesisht, 3-plotesisht)


Kohezgjatja e akreditimit
Vendimi perfundimtar
Mesatarja e vleresimit të fushave
U_Barleti
6
Plotesisht
3.00
K. P. Tiranes
5
Plotesisht
2.60
U Korce
5
Plotesisht
2.60
U. mjeksi
5
Plotesisht
2.60
UET
5
Plotesisht
2.60
UAMD
4
Plotesisht
2.60
UBT
4
Kryesisht
2.20
Nehemia G.
3
Plotesisht
2.60
U Arteve
3
Kryesisht
2.20
U Gjirokaster
3
Kryesisht
1.00
U Vlore
3
Kryesisht
1.60
U_Elbasan
3
Kryesisht
1.40
UPT
3
Kryesisht
1.40
U Shkoder
2
Kryesisht
1.20
UT
1
pjesërisht
1.40

Vendimmarrja per akreditimin sipas institucioneve dhe fushave eshte si me poshte:


Organizimi dhe Menaxhimi
Menaxhimi i Burimeve
Kurrikula
Mesimdhenia dhe Kerkimi Shkencor
Mbeshtetja e studenteve
Vendimi perfundimtar

K. P. Tiranes
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Kryesisht
Plotesisht
Nehemia G.
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Kryesisht
Plotesisht
Plotesisht
U Arteve
Plotesisht
Kryesisht
Kryesisht
Plotesisht
Plotesisht
Kryesisht
U Gjirokaster
Kryesisht
Kryesisht
Kryesisht
Kryesisht
Kryesisht
Kryesisht
U Korce
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Kryesisht
Plotesisht
Plotesisht
U Shkoder
Kryesisht
pjesërisht
Kryesisht
Kryesisht
Kryesisht
Kryesisht
U Vlore
Kryesisht
pjesërisht
Plotesisht
Kryesisht
Kryesisht
Kryesisht
U_Barleti
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
U_Elbasan
Kryesisht
Kryesisht
Plotesisht
Kryesisht
Kryesisht
Kryesisht
U. mjeksi
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Kryesisht
Plotesisht
Plotesisht
UAMD
Kryesisht
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
UBT
Plotesisht
Kryesisht
Plotesisht
Kryesisht
Plotesisht
Kryesisht
UET
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Plotesisht
Kryesisht
Plotesisht
UPT
Kryesisht
Kryesisht
Plotesisht
Kryesisht
Kryesisht
Kryesisht
UT
pjesërisht
Kryesisht
Kryesisht
pjesërisht
Kryesisht
pjesërisht


Vendimmarrja e akreditimit sipas privat-publik:

Mesatarja (1 = pjeserisht, 2 = kryesisht, 3 = plotesisht) 

Pronesia
Organizimi dhe Menaxhimi
Menaxhimi i Burimeve
Kurrikula
Mesimdhenia dhe Kerkimi Shkencor
Mbeshtetja e studenteve
Perfundimi
Privat
2.80
2.60
3.00
2.60
2.40
2.80
Publik
2.30
2.20
2.60
2.10
2.50
2.20
Total
2.47
2.33
2.73
2.27
2.47
2.40

Vendimmarrja duke krahasuar vendimin perfundimtar me ate te 5 fushave. Kjo tregon se agjencia ka qene me e bute ne vendimin e saj perfundimtar sesa rezultati qe mund te nxirrej nga fushat per disa institucione. Por ky eshte nje perfundim nga analiza sasiore. Ne vleresim eshte bere edhe nje vleresim cilesor i se ciles prej kritereve dhe rendesise se tyre ne vleresimin e pergjithshem. 


Mesatarja (1 =pjeserisht, 2=kryesisht, 3 = plotesisht) 

Emri i Universitetit
vleresimi i fushave
Vendimi perfundimtar
K. P. Tiranes
2.6000
3.00
Nehemia G.
2.6000
3.00
U Arteve
2.2000
2.00
U Gjirokaster
1.0000
2.00
U Korce
2.6000
3.00
U Shkoder
1.2000
2.00
U Vlore
1.6000
2.00
U_Barleti
3.0000
3.00
U_Elbasan
1.4000
2.00
U. Mjeksi
2.6000
3.00
UAMD
2.6000
3.00
UBT
2.2000
2.00
UET
2.6000
3.00
UPT
1.4000
2.00
UT
1.4000
1.00
Total
2.0667
2.40